Regulamin sklepu

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ    
CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
(dotyczący umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści:
I. Regulamin sklepu internetowego
II. Polityka Prywatności
III. Polityka plików cookies

 

I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego - Auto Plus pod adresem www.autoplus.eparts.pl.

Sprzedającym jest CENTRUM  MOTORYZACYJNE AUTO PLUS Sp. z o.o. (zwane dalej jako Sprzedający lub Auto Plus) z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 132, 80 – 416 GDAŃSK, NIP 584-035–79–13, REGON 002835878, KRS nr 0000089470 (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy).

Kontakt z Auto Plus jest możliwy pod następującym numerem telefonu: 58-341-05-09, lub pod następującym adresem e-mail: info@autoplus.com.pl

 
§ 1
 

Definicje terminów zawartych w Regulaminie

 

"Klient" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

"Konsument" - Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.autoplus.eparts.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Strona" - strona w Sklepie Internetowym, na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień oraz ma dostęp do swoich danych osobowych.

"Regulamin" - niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

"Sklep internetowy" - serwis i Sklep Internetowy prowadzony przez Auto Plus, działający pod adresem www.autoplus.eparts.pl

"Sprzedający" - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

"Produkty" - towary oraz usługi, które można zamawiać za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

"Umowa Sprzedaży" - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

"Zamówienie" - oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2
 
Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 3. Auto Plus świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  • Umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym,
  • Udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
  • Dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Przeglądarka internetowa Internet Explorer (ver. 10, 9, 8), Google Chrome (ver. 14) oraz Mozilla Firefox (ver. 3.0)  lub nowszej z włączoną obsługą aplikacji JavaScript.
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 (4:3) pikseli.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, oraz treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
 7. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedający wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego Auto Plus przez Klientów w celu dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów i tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu Cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików Cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdują się na tej samej podstronie co Regulamin i stanowią punkt III pt. Polityka Plików Cookies.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
 10. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.autoplus.eparts.pl. Sprzedający udostępnia niniejszy regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 11. Strona internetowa www.autoplus.eparts.pl jest administrowana i redagowana przez Auto Plus.
 12. Rejestracja na stronie www.autoplus.eparts.pl jest bezpłatna.
 13. Wypowiedzeniu przez Sprzedającego lub Klienta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym). Klient może ponadto wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail: info@autoplus.com.pl albo w formie pisemnej na adres: CENTRUM  MOTORYZACYJNE AUTO PLUS Sp. z o.o., ul. Gen. J. Hallera 132, 80 – 416 GDAŃSK. Sprzedający może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których w szczególności  należy naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu, przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom  niniejszego Regulaminu.
 14. Korzystanie z funkcjonalności strony www.autoplus.eparts.pl jest dobrowolne.

 

§ 3
 
Składanie zamówień
 
 1. Auto Plus prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaż detaliczną Produktów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.autoplus.eparts.pl. Katalog Produktów znajduje się na stronie www.autoplus.eparts.pl. Produkty można również zamówić:
  • przy pomocy poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres info@autoplus.com.pl info@autoplus.com.pl o dowolnej porze,
  • dzwoniąc na numer 58-341-05-09 w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, w sobotę 10:00 – 15:00.
 2. Zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z pięciu głównych etapów:
  • Wybór Produktów,
  • Wybór opcji dostawy,
  • Złożenie Zamówienia,
  • Potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji,
  • Płatność.
 3. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT w stawce obowiązującej w momencie składania Zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy są wskazane w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów podczas składania Zamówienia. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy na stronie www.autoplus.eparts.pl w zakładce „Koszt i czas dostawy”. Całkowita wartość Zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym  adres na który Sprzedawca wyśle Zamówienie (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Złożenie przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną wiąże się z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Opłaty te nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączenia naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

 

§ 4
 
Realizacja Zamówień
 
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez Auto Plus. Klient składa zamówienie, dokonując wyboru Produktu i umieszczając je w „koszyku”.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie Zamówienia na wskazany adres e-mail. Potwierdzając przyjęcie Zamówienia Auto Plus podaje Klientowi numer, przedmiot i wartość zamówienia, w tym koszty dostawy.
 3. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać:
  • gotówką przy odbiorze Produktu (dalej zwane „za pobraniem”),
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 64 1240 2920 1111 0000 4498 8658
  • za pośrednictwem elektronicznego systemu realizacji transakcji  płatniczych on-line PayU: szybkim przelewem, kartą kredytową, kartą płatniczą.

W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie. W przypadku wyboru formy płatności kartą płatniczą bądź kredytową, karty obciążane są w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.

 1. Produkt jest wysyłany po otrzymaniu pełnej zapłaty za Produkt i koszty dostawy. Jednakże po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za Zamówienie należy uiścić podczas odbioru Produktu po dostarczeniu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 2. Produkty są doręczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 4. Rezygnacja z realizacji lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa do momentu wysyłki towaru. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym info@autoplus.com.pl (np. z działem obsługi klienta telefonicznie 58-341-05-09, lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej info@autoplus.com.pl).
 5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 6. Czas realizacji Zamówienia nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedający telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. Sprzedający w takim przypadku zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§ 5
 
Odstąpienie od umowy przez Konsumentów
 
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu, Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, składając stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 2. Klient będący konsumentem pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  Jednocześnie Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu i jego cech i funkcjonowania.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla Klienta będącego Konsumentem rozpoczyna się od daty otrzymania przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, zrealizowanego Zamówienia (wydania Produktu) lub od daty otrzymania ostatniej części zrealizowanego Zamówienia w przypadku gdy Zamówienie jest realizowane w częściach. W przypadku usługi termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy.
 4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy informując Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Auto Plus Sp. z o.o., ul. Gen. J. Hallera 132, 80 – 416 GDAŃSK,  lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@autoplus.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku za pośrednictwem korespondencji e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Zwrócony Produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być  przesłany na adres: Auto Plus Sp. z o.o., ul. Gen. J. Hallera 132, Gdańsk 80-416.
 7. Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy Produktu poniesionych przez Klienta, który jest konsumentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w wypadkach:
  •  jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • w przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 6
 

Procedura reklamacji i warunki korzystania z gwarancji

 

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej warunkami gwarancji określonymi przez producentów Produktów, ich autoryzowanych przedstawicieli lub Sprzedającego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane gwarantom we wskazanej w karcie gwarancyjnej sieci serwisowej bądź za pośrednictwem Działu Obsługi Auto Plus lub w siedzibie Sprzedającego pod adresem: 80-416 Gdańsk, ul. Gen. J. Hallera 132. Sprzedający udziela gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polski wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w dołączonej do Produktu karcie gwarancyjnej.
 2. Sprzedający  jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i jednego roku od daty stwierdzenia wady Produktu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać:
  • naprawy Produktu,
  • wymiany Produktu na wolny od wad,
  • obniżenia ceny Produktu,
  • odstąpienia od Umowy, o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedający jest uprawniony pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to się odbyć z uwzględnieniem okoliczności takich jak:
  • łatwość i szybkość wymiany Produktu na nowy,
  • charakter wady – istotna czy nie istotna,
  • to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
 6. Jeżeli Klient żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że rozwiązanie wskazane przez Klienta byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym (Klientem) jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 7. W przypadku stwierdzenia wady Klient powinien odesłać reklamowany Produkt wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: ul. Gen. J. Hallera 132, 80-416 Gdańsk.  Wskazane jest aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający w rozsądnym czasie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.
 10. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy od Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 11. Auto Plus podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego. Zgłoszona przez Klienta reklamacja dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego  powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7
 
Dane osobowe
 
 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia dla celów realizacji umowy sprzedaży są przetwarzane przez Auto Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-416 przy ul. Gen. J. Hallera 132, NIP 584-035–79–13, REGON 002835878, KRS nr 0000089470 (wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy), który jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na tej samej podstronie, punkt II Polityka Prywatności.

 

§ 8
 
Zmiana Regulaminu
 
 1. Auto Plus zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, jak również w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.autoplus.eparts.pl. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o zmianie Regulaminu,  poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez nich w formularzu rejestracyjnym nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

§ 9
 
Postanowienia końcowe
 
 1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejscu nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest zgodna z prawem oraz najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego postanowienia.
 2. Informacje o Produktach prezentowanych na stronie internetowej www.autoplus.eparts.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) , ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 5. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy Sklepem Internetowym a Klientami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości miejscowej i rzeczowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma możliwość zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego Produktu Sprzedającemu na adres: ul. Gen. J. Hallera 132, 80-416 Gdańsk. Koszty przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO AUTOPLUS.EPARTS.PL

 

§ 1
 
Informacje ogólne
 
 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.autoplus.eparts.pl jest skierowana do użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu internetowego, w tym składania zamówień.
 2. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.autoplus.eparts.pl.
 3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności.
 4. Administratorem danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jest Auto Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 132, 80 – 416 Gdańsk, NIP 584-035–79–13, REGON 002835878, KRS nr 0000089470 (wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy).
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www  przez Administratora sklepu.

 

§ 2
 
Cel zbierania danych osobowych
 
 1. Wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego konta użytkownika zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Administratorem.
 2. W zależności od udzielenia przez użytkownika w sposób wyraźny uprzedniej zgody podane dane osobowe, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Administratora bezpłatnych wiadomości zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania częstotliwości oraz sposobu korzystania przez użytkowników z jego strony internetowej. Powyższe informacje będą przechowywane przez Administratora i wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzenia analiz rynku.
 4. Dane podane przez użytkownika Administrator wykorzystuje do:
  • świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
  • realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
  • przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
  • wsparcia, realizacji procesów płatności, dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
  • prowadzenia działań marketingowych.

 

§ 3
 
Informacje w formularzach
 
 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.

 

§ 4
 
Informacja o plikach cookies
 

Wszelkie informacje dotyczące zasad korzystania z plików cookies dostępne są na naszej stronie pod adresem www.autoplus.eparts.pl

 

§ 5
 
Logi serwera
 
 1. Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Sklepu Internetowego.
 4. Administrator nadto informuje, że może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

§ 6
 
Prawo dostępu do danych osobowych
 
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez użytkownika zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.
 3. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 7
 
Prawo dostępu do danych osobowych
 

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

 

§ 8
 
Udostępnienie danych
 
 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem tych, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług, przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań użytkowników, wsparcia i realizacji procesów płatności, prowadzenia działań marketingowych, chyba, że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa.  
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom tj. Generalnemu  Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
 5. Administrator oraz podmiot trzeci zbierający dane użytkownika w celu skorzystania z infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za zamówienie, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi użytkownik zawiera umowy świadczenia usług, Poczcie Polskiej S.A.

 

§ 9
 
Postanowienia końcowe
 
 1. Polityka prywatności wchodzi z życiem z dniem 25 grudnia 2014 roku.
 2. Administrator będzie informował o zmianach Polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, lub świadczenia przez administratora nowych usług. Administrator powiadomi użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika).

 

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES „PREAMBUŁA"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, w szczególności w komputerze. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

 

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 22 marca 2013 r. i bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 ustawy dotyczący właśnie cookies. Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. Obowiązująca procedura korzystania z witryn internetowych nakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu cookies.

 

Niniejsza polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej www.autoplus.eparts.pl, której właścicielem jest Auto Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Gen. J. Hallera 132, 80 – 416 Gdańsk, NIP 584-035–79–13, REGON 002835878, KRS nr 0000089470 (wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy).

 

 1. Przez pliki cookies (z jęz. ang. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe) ściągane i przechowywane na komputerze (lub innym urządzeniu), służące do rejestrowania odwiedzin i do korzystania z witryn. Pliki te pozwalają rozpoznać komputer (lub inne urządzenie) użytkownika i odpowiednio wyświetlić witrynę, dostosowując ją jednocześnie do preferencji danego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny ich pochodzenia, czas przechowywania ich na komputerze (lub innym urządzeniu) oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu dostosowania zawartości witryn do preferencji użytkownika oraz usprawnienia korzystania z witryn. Pozwalają one na identyfikację komputera (lub innego urządzenia) użytkownika witryny i odpowiednio ją wyświetlić, pod kątem preferencji danego Użytkownika. Ponadto pliki cookies mogą służyć do opracowywania statystyk danej witryny (celem identyfikacji preferencji użytkowników), utrzymywania sesji użytkowników witryn (jeżeli do korzystania z witryny konieczne jest zalogowanie się) oraz przekazywania użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.
 3. W ramach witryn mogą być wykorzystywane różne rodzaje plików cookies, a w szczególności pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryn; 3b pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom witryn oraz jego administratorowi; 3c pliki cookies służące do opracowywania statystyk danej witryny; 3d pliki cookies umożliwiające zachowanie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika witryny, 3e pliki cookies umożliwiające przesyłanie użytkownikom treści reklamowych pod kątem ich zindywidualizowanych preferencji.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane pozostają zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Przeważnie oprogramowanie służące do przeglądania witryn (tzw. przeglądarki stron „WWW”) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na komputerze (lub innym urządzeniu). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika. Oprogramowanie może albo blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania albo informować o ich każdorazowym przesłaniu na komputer (lub inne urządzenie końcowe) użytkownika. Szczegółowe informacje w/w zakresie dostępne są standardowo w ustawieniach oprogramowania.
 6. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach witryn (np. wymagających zalogowania się). Wyłączenie stosowania plików cookies nie powoduje braku możliwości wyświetlania treści zamieszczanych na witrynach.
 7. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych postanowień.